CD

دستورات مختلف CD:


..CD                                 =      برای بازگشت به پوشه قبلی است فاده میشود                 

\CD                                  =     برای بازگشت به ریشه استفاده می شود.

____ \ _____ CD               =     میتواند به جای _____ نام فولدر را بنویسد و وارد ان شوید.                                

CD                                   =     مسیر جاری را نشان میدهد