از دستور copy con برای ساخت فایل متنی استفاده میشود

باید اول دستور copy con را بنویسید بعد اسم فایل با پسوند txt رابنویسید و اینتر بزنید حال نوشته های خود را بنویسید و اگر خواستید فایل را دخیره کنید کلید ctrl+z را بفشارید و اینتر بزنید. 

مثال:                                                                                                           Copy Con File.txt

                                                                                                                  نوشته شما

                                                                                                                          ctrl+z