از دستور XCOPY برای کپی کردن فولدر ها استفاده میشود.
مثلا:                                                                                     نام بعد از کپی\:درایو محل پیست  نام پوشه \:درایو  xcopy 

اگر داخل فولدر ها پوشه خالی وجود دارد از پارا متر e/ استفاده کنی
مثلا:                                                                                e/  نام بعد از کپی\:درایو محل پیست  نام پوشه \:درایو  xcopy